Setmanari Sóller

Setmanari d'informació local - 138 anys

El nou Decret llei del Govern desclassificarà els 'falsos urbans' i prohibirà construir en les APR

El Decret llei de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears, que probablement serà aprovat en un consell de Govern extraordinari que se celebrarà aquesta mateix dilluns, té per objecte establir mesures de protecció i conservació del patrimoni ambiental i urbà del territori de les Illes Balears, adreçades a contenir el creixement de la nova urbanització i reforçar la protecció del sòl rústic, amb la finalitat d’assegurar la rehabilitació i recuperació d’aquest patrimoni.

Aquest Decret llei contempla diverses mesures de reclassificacióde sòl urbanitzable i de protecció de les Àrees de Prevenció de Riscs (APR).

Reclassificació de sòl urbanitzable

El Decret llei classificats com a sòl rústic, amb la categoria de sòl rústic comú, els terrenys següents:

- Els classificats pel planejament general com a sòl urbanitzable no programat, amb vigència superior a vuit anys, que no haguessin aprovat inicialment el Programa d’Actuació Urbanística amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.

- Els classificats pel planejament general com a sòl urbanitzable o apte per a la urbanització, destinats a ús residencial, turístic o mixt, que en el moment d’entrada en vigor d’aquest Decret llei compleixin amb els següents requisits:

1 - Que el planejament general municipal on s’han previst no estigui adaptat a les determinacions relatives al sòl urbanitzable establertes pel corresponent Pla Territorial Insular.

2 - Que no s’hi hagi iniciat l’actuació material de nova urbanització a l’empara dels instruments de planejament i d’execució previstos en la legislació urbanística.

3 - Que ja hagin vençut qualsevol dels terminis que, a efectes de legitimar o fer efectiva l’execució de l’esmentada actuació, estiguin prevists en els instruments de planejament, general o de detall, o en el projecte d’urbanització, per causes no imputables a l’Administració.

El Decret llei també explica que les reclassificacions de sòls urbanitzables no donen lloc a indemnització.

Igualment, la nova norma, prohibeix nous habitatges unifamiliars aïllats en els terrenys que estiguin inclosos dins les Àrees de Prevenció de Riscos (APR) d’erosió, d’esllavissada, d’incendi i d’inundació, tret que estiguin vinculats a explotacions agropecuàries.

Condicions d’edificació

Les condicions d’edificació relatives a l’ús d’habitatge unifamiliar en sòl rústic que estableix el Decret llei són:

- La superfície construïble màxima és del 2% de la parcel·la

- El volum màxim del conjunt de l’edificació, en qualsevol categoria de sòl rústic, és de 900 metres cúbics.

Mesures d’integració paisatgística i ambiental

La sol·licitud de construcció de noves edificacions i de reforma integral de les existents en sòl rústic, amb independència del seu ús, ha d’incloure un projecte tècnic que reculli totes les mesures d’integració paisatgística i ambiental que s’han de dur a terme en la totalitat de la finca, en funció de les seves característiques, tendents a recuperar i mantenir la totalitat dels terrenys en bon estat segons les seves característiques naturals, en particular, mantenir la massa boscosa en condicions que minimitzi l'extensió d'incendis forestals i de forma que no perjudiqui les espècies protegides que s’hagin de preservar i, en zones agrícoles, mantenir els cultius tradicionals i les plantacions fruiteres o, en altre cas, mantenir l’explotació agrària existent. I també tendents a recuperar i mantenir tots els elements de valor etnogràfic o cultural existents a la finca, com és el cas de marges, parets o altres elements de pedra seca.

Mesures d’estalvi d’aigua

Els projectes de construcció d’edificacions en sòl rústic, segons el Decret llei, amb independència del seu ús, han de preveure la recollida de les aigües pluvials de les cobertes per a la seva reutilització en les necessitats de l’edificació i/o de la finca.

Una sola piscina

L’ús d’habitatge unifamiliar en sòl rústic no pot donar lloc a la construcció de més d’una piscina per finca. La làmina de mirall d’aigua de les noves piscines en sòl rústic no pot excedir de trenta-cinc (35) metres quadrats i el seu volum, els seixanta (60) metres cúbics.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.