Setmanari d'informació local - 138 anys

VOX pretén multar amb 100.000 euros els que no facin el que digui la seva 'Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística'

La dirigent de l'organització neofeixista VOX, Idoia Ribas Marino, ha presentat una proposició de llei al Parlament de les Illes Balears, redactada exclusivament en castellà, per la creació de la 'Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística en las Islas Baleares'.

Objectius

Segons els extremistes, l'objecte de la futura llei és la creació de «l''Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística' amb mitjans personals i materials suficients, que es determinaran reglamentàriament, amb l'objectiu de defensar el dret a la llibertat lingüística i fomentar la protecció i l'ús de les llengües oficials a les Illes Balears, ateses les modalitats lingüístiques de les diferents Illes: el mallorquí, el menorquí, l'eivissenc i el formenterenc».

L'Oficina dependrà «orgànicament» del Parlament de les Illes Balears i «exerceix les seves funcions amb plena independència, sotmesa únicament a l'ordenament jurídic».

L'àmbit d'actuació

L'àmbit d'actuació és «El Govern de les Illes Balears, l'Administració de la comunitat autònoma de les Balears i els ens del sector públic instrumental, integrat pels organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques, les fundacions del sector públic i els consorcis que estiguin sota la dependència de l'Administració de la comunitat autònoma» i també «Els consells insulars i els ens dependents o vinculats a aquests, inclosos els consorcis» i també «els ajuntaments de les Illes Balears i altres ens de l'Administració local»

VOX pretén que la seva oficina comandi també damunt «el Parlament de les Illes Balears, la sindicatura de Comptes, el Consell Consultiu, el Consell Econòmic i Social, l'Agència Tributària de les Illes Balears i, en general, tots els òrgans estatutaris i les entitats públiques de les Illes Balears» i també damunt la «Universitat de les Illes Balears».

Els neofeixistes diuen que la seva oficina té com a funcions: «Recollir i tramitar les reclamacions sobre vulneració del dret a la llibertat lingüística, i suggeriments relacionats amb la tutela d'aquest dret; atendre les consultes formulades respecte del dret a la llibertat lingüística i la normativa que l'empara; difondre informació sobre el dret a la llibertat lingüística i la necessitat de garantir-lo; fomentar la protecció del dret a la llibertat lingüística, i amb això promoure l'ús de les llengües oficials a les Illes Balears, ateses les modalitats lingüístiques de les distintes illes: el mallorquí, el menorquí, l'eivissenc i el formenterenc; col·laborar amb els òrgans o ens dependents de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, dels ens del seu sector públic instrumental, dels òrgans o ents dels consells insulars, dels ajuntaments o de l'Administració de l'Estat amb seu a les Illes Balears, així com per part de les persones físiques o jurídiques privades, que han estats objecte de reclamacions i suggeriments amb la finalitat de garantir els drets dels parlants, evitar que es reprodueixin situacions de vulneració d'aquests drets i millorar la atenció lingüística dels serveis públics; supervisar la tutela del dret a la llibertat lingüística i el compliment de la normativa que l'empara per part del Parlament de les Illes Balears, dels òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dels ens del seu sector públic instrumental, dels òrgans o ens dels consells insulars, dels ajuntaments o de l'Administració de l'Estat amb seu a les Illes Balears, així com per part de les persones físiques o jurídiques privades; investigar o inspeccionar possibles casos de vulneració del dret a la llibertat lingüística i el compliment de la normativa que l'empara, així com les conductes oposades al principi d'oficialitat de les llengües, al principi d'igualtat i no discriminació, per a garantir el dret a la llibertat lingüística dels ciutadans de les Illes Balears; assessorar i formular propostes i recomanacions de mesures normatives que es consideren necessàries per a garantir el dret a la llibertat lingüística al Parlament de les Illes Balears, als òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, als ens del seu sector públic instrumental, als òrgans o ens dels consells insulars, a ajuntaments o a l'Administració de l'Estat amb seu a les Illes Balears; elaborar informes preceptius per a la creació o modificació de les normes que afectin al dret a la llibertat lingüística dels ciutadans de les Illes Balears».

Sancions de 100.000 euros

El projecte de VOX contempla la possibilitat de sancions que ens casos considerats molt greus poden arribar a una multa de 100.000 euros. Allò que consideren com a infraccions molt greus és: «El fet d'impedir o dificultar l'exercici de les funcions d'aquesta oficina» i també «el no lliurament de la informació que requereixi l'Oficina de Garantia de la Llibertat Lingüística en els terminis indicats en la sol·licitud, quan derivi en un perjudici molt greu o sigui causa de paralització de la investigació o l'expedient per als quals se sol·licita; La remissió d'informació incompleta o inexacta en els requeriments d'informació de l'Oficina de Garantia de la Llibertat Lingüística; la falsedat i l'ocultació documental, i la manipulació de la informació requerida per l'oficina; qualsevol tipus de coacció al personal de l'Oficina o qualsevol acció en contra dels principios d'integritat i independència de la mateixa oficina; la falta de col·laboració en la protecció del sol·licitant; la filtració d'informació en el curs d'una investigació; el fet d'aportar de manera dolosa documentació o informació falsa o falsejada amb la denúncia; la vulneració del dret a la llibertat lingüística i de la normativa que l'empara quan s'entengui que hi ha mala fe o intencionalitat».

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.