Setmanari d'informació local - 139 anys

Els pressupostos de 2016, condicionats per un finançament «deficient»

1095

Els pressupostos de les Balears de 2016 tenen com a objectiu fonamental «restituir els drets bàsics perduts en els últims anys», un propòsit que estarà fortament condicionat pel deficient finançament de les Illes Balears.

La política pressupostària que planteja el nou Govern balear per al pròxim exercici posa l'èmfasi en les polítiques socials amb la finalitat de «recuperar» els nivells de benestar dels que «s'ha vist privada la ciutadania».

La Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques ha emès aquest dilluns un comunicat en el qual anuncia l'inici de la confecció dels comptes de la comunitat autònoma del pròxim exercici.

A la nota, aquest departament explica que l'alt nivell d'endeutament que arrossega la comunitat resulta «difícilment compatible» amb el procés de consolidació fiscal establert pel Govern en el si del Consell de Política Fiscal i Financera amb un límit de dèficit del 0, 3% per al 2016.

«Aquesta situació obliga els gestors públics a posar atenció en el compliment dels principis de prudència financera, transparència i eficiència en la gestió i assignació de recursos, amb una determinació d'objectius ajustats a les directrius de creixement i limitació del despesa que oportunament fixarà la conselleria durant el procés d'elaboració del pressupost».

La conselleria dirigida per Catalina Cladera ha publicat una ordre en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB) pel qual s'inicia el tràmit per a l'elaboració dels pressupostos generals de 2016.

Aquest departament autonòmic, a través de la direcció general de Pressuposts i Finançament, ha iniciat el procediment administratiu amb la publicació de les normes de tramitació i que autoritza el director general de Pressuposts i Finançament, Joan Carrió, a executar, aclarir i adequar els documents pertinents.

Amb aquesta ordre es regula l'elaboració de l'avantprojecte de llei dels pressupostos generals pel que fa a l'estructura, la informació i la documentació que han de formalitzar tots els ens que hi intervenen, així com els terminis que han de complir segons la normativa vigent.

L'ordre aprovada fa als comptes de 2016 del Parlament, dels òrgans estatutaris regulats per l'Estatut d'Autonomia, el pressupost de l'Administració de la Comunitat Autònoma i els seus organismes autònoms.

Igualment queden obligats al Servei de Salut, l'Agència Tributària, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques, les fundacions del sector públic i els consorcis.

L'estructura dels pressupostos inclou l'estat de despeses segons la seva adscripció orgànica, l'estructura funcional i, per programes, la seva naturalesa econòmica i la territorialització de les mateixes, diferenciant les que es destinen a cada illa i, dins de Mallorca, les que pertanyen al municipi de Palma.

De la mateixa manera, el pressupost de 2016 ha de contenir l'estructura general dels ingressos per a tots i cadascun dels ens que conformen l'Administració General de la Comunitat Autònoma, els organismes autònoms i el sector instrumental.

L'ordre obliga a tots aquests ens a lliurar la informació abans del 25 de setembre en el qual s'inclouran, a més de la previsió d'ingressos i despeses, una memòria general explicativa, el detall de la plantilla orgànica, un informe econòmic i financer, i un avanç de l'estat d'execució dels pressupostos de l'any en curs.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.