Setmanari d'informació local - 138 anys

Aproven el decret d'avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana

28593

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres, 15 de març, a proposta de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, el Decret d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana, amb els objectius d’adaptar la normativa vigent fins ara a l’estructura actual de l’Administració de la Comunitat Autònoma i d’actualitzar els continguts de cada nivell i els criteris d’avaluació.

En primer lloc, amb l’aprovació d’aquesta norma retorna a la Direcció General de Política Lingüística la competència de convocar, organitzar i gestionar les proves de coneixements de llengua catalana que el Decret 1/2014, de 10 de gener, que ara es deroga, atorgava a l’Institut d’Estudis Baleàrics. Així doncs, en coherència amb l’estructura actual de l’Administració (Decret 24/2015, de 7 d’agost), la Direcció General de Política Lingüística torna a ser l’òrgan encarregat d’organitzar les proves i d’expedir els certificats, amb tot el que això implica (convocar les proves, nomenar els tribunals, gestionar la borsa de personal col·laborador, nomenar els membres de la Comissió Tècnica, expedir els certificats i dur-ne el registre, etc.).

En segon lloc, el nou Decret d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana incorpora un seguit de canvis, com ara la modificació de la composició de la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català, a la qual s’atribueix una funció nova, que és la d’emetre informes sobre les sol·licituds d’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística no previstes en la normativa específica i proposar a la Direcció General de Política Lingüística que dicti la resolució corresponent. Abans, aquesta funció requeia en la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana, que ara depèn de la Conselleria d’Educació i Universitat.

Se simplifica també la denominació dels certificats oficials de coneixements generals: certificats de coneixements generals dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2, d’acord amb els nivells que defineix el Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Així mateix, en els annexos del Decret:

— Se simplifica la descripció dels sabers socioculturals i sociolingüístics i, també, la dels objectius específics de cada certificat.
— Es redistribueixen els documents de l’expressió escrita i la interacció corresponents a cada certificat.
— Es modifiquen els criteris de valoració de la prova. Concretament, s’unifiquen la comprensió oral i la comprensió escrita en una sola àrea (àrea 1). Per superar la prova, el criteri ja no és de 50 punts sobre 100, sinó que s’estableix un mínim del 60 % per superar cada àrea; és a dir, per superar la prova, els examinands han d’obtenir com a mínim un 60 % de la puntuació de cada àrea. Les àrees queden estructurades de la manera següent:

- Àrea 1: comprensió oral i comprensió lectora
- Àrea 2: domini pràctic del sistema lingüístic
- Àrea 3: expressió i interacció escrites
- Àrea 4: expressió i interacció orals

— En el Decret s’especifiquen quines són les àrees de la prova, quin temps tenen els examinands per realitzar-les i quin és el percentatge mínim per superar-les. En la línia de la normativa que s’aplica al País Valencià i a Catalunya, no s’especifiquen en el text normatiu detalls com la descripció i el nombre d’exercicis de cada àrea, la quantitat de paraules que han de tenir les expressions escrites, etc., sinó que es recolliran en els opuscles de cada nivell que més endavant es faran públics.

El Decret entrarà en vigor l’endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, però a la pràctica no s’aplicarà fins que no es convoquin les proves del gener de 2020.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.