Setmanari Sóller

Setmanari d'informació local - 135 anys

Educació presenta el nou Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears

19095
El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, ha presentat aquest dijous el nou Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB), que començarà a funcionar el curs 2018-2019.

Actualment a les Illes Balears hi ha 2.500 alumnes que fan algun tipus d’estudi de l’oferta pública d’ensenyament reglat a distància. Després d’un estudi de la situació d’aquesta modalitat formativa a les Balears, s’ha conclòs que actualment l’oferta pública de l’educació a distància a les Illes Balears és escassa i dispersa, i no assoleix totes les seves potencialitats. És per això que s’ha decidit revisar i ampliar l’oferta formativa i reforçar en profunditat els estudis a distància, de forma que s’hi apliquin els models pedagògics més avançats, que fan un ús intensiu de la formació en línia en entorns virtuals d’aprenentatge (EVA).
 
Martí March ha explicat que la creació de l’IEDIB és un punt de partida. «Actualment a Balears hi ha estudis a distància però volem fer un bot qualitatiu per diversos motius: d'una banda, perquè creiem que la demanda que hi pot haver de present i de futur ha de tenir en compte les tecnologies que permeten itineraris formatius individuals; en segon lloc, perquè és una forma de que les persones que no han pogut seguir els seus estudis post obligatoris ho puguin fer, contribuint a la baixada d’abandonament prematur i, finalment, perquè pensam que l’actual organització de l’oferta educativa a distància necessita una remodelació».

El punt nuclear de la reestructuració d’aquest model d’estudi és la creació de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB). L’objectiu és que la formació impartida per l’IEDIB es caracteritzi per la diversitat, l’obertura i la flexibilitat, per afavorir l’accés a aquesta formació i fer possible la simultaneïtat amb altres ensenyaments o amb l’activitat laboral i la complementarietat amb altres accions i estratègies formatives.
 
L’activitat de l’IEDIB s’adreçarà a totes les persones que, per diferents motius (càrregues familiars, situacions laborals, impossibilitat d’accedir a un centre presencial, mesures privatives de llibertat, problemes de salut, etc.), vulguin estudiar de manera no presencial i es durà a terme en un entorn de treball a distància a través d’Internet amb la incorporació dels models pedagògics més avançats, com poden ser, en l’entorn més proper de les Illes Balears, els de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) o el de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Per això, es preveu establir convenis de col·laboració amb altres administracions i institucions amb finalitats semblants per compartir iniciatives, cooperar, elaborar material de formació i dur a terme programes comuns i intercanvis.
 
La setmana que ve es presentarà aquesta proposta a la Mesa Sectorial d’Educació i es preveu que durant les properes setmanes s’aprovi el decret de creació de l’IEDIB i l’ordre reguladora dels ensenyaments a distància a les Illes Balears.
 
El pla de reordenació d’aquest modalitat d’estudis preveu que cada curs s’ampliï i s’adapti l’oferta incorporant-hi noves opcions i convertint l’IEDIB en un referent de qualitat en aquest àmbit.
 
Una nova manera d’estudiar a distància a les Illes Balears
La proposta de la Conselleria d’Educació i Universitat preveu ampliar l’oferta de la formació a distància de manera que es puguin cursar els ensenyaments següents:
 

 • Batxillerat a distància de totes les modalitats.
 • FP a distància.
 • Preparació per a la PBAU i/o la prova lliure de batxillerat.
 • Preparació per a l’accés a un CFGS.
 • Preparació de la prova d’accés + 25.
 • ESO a distància.
 • Altres estudis (idiomes, altres ensenyaments de règim especial, etc.).

 
Amb l’ampliació de l’oferta i la reorganització dels estudis a distància es pretén incrementar significativament el nombre d’alumnes que opten per aquesta modalitat formativa, amb l’objectiu de disminuir l’abandonament escolar i facilitar la formació al llarg de la vida.
 
El model formatiu de l’IEDIB es basarà en un model en el qual l’alumne du a terme la seva activitat en xarxa i a la xarxa i pot disposar d’assessorament presencial al centre col·laborador. L’alumne esdevé el centre del model i del procés d’aprenentatge, que es basarà en la interacció, el suport i la cooperació mitjançant l’entorn virtual d’aprenentatge.
 
El model ha de fer compatible l’activitat quotidiana i les circumstàncies personals amb els interessos de formació.
 
La seu de l’IEDIB estarà ubicada al carrer de Salvà, 14, de Palma. Quant al personal docent i no docent, es preveu que el nou centre tengui un director, un cap d’estudis, un secretari i un coordinador de sistemes informàtics i edició de materials. A la seu de l’IEDIB hi haurà la figura del professor especialista, que elaborarà material i serà tutor i corrector. A la seu dels centres col·laboradors hi haurà les figures dels professor col·laboradors, que seran tutors dels alumnes del centre col·laborador i assistiran als exàmens presencials. A més, hi podrà haver altres professors, que col·laboraran en cas que sigui necessari ¾per exemple, en el cas de matèries amb poca matrícula, etc.
 
Les places s’assignaran en comissió de serveis a funcionaris de carrera per mitjà d’un concurs de mèrits. Les comissions seran prorrogables, però amb una limitació temporal. Els professors rebran una formació específica en ensenyaments a distància en entorns virtuals, en tutorització i dinamització d’aules virtuals, etc.
 
Seran centres col·laboradors els instituts d’educació secundària que col·laboraran amb l’IEDIB en la coordinació de tots els alumnes assignats al centre col·laborador, orientant-los en totes les tasques de tipus administratiu i acadèmic (matrícula, obtenció de notes, certificats, etc.) i en l’exercici de les tasques pròpies de la tutoria dels alumnes de l’IEDIB assignats als centres col·laboradors. Així mateix, als centres col·laboradors es faran els exàmens presencials dels estudis que ho requereixin.
 
L’objectiu és determinar un nombre suficient de centres col·laboradors a fi que els alumnes no s’hagin de desplaçar excessivament. Es preveuen centres col·laboradors a totes les illes.
 
Qui es pot matricular a l’IEDIB
Es poden matricular a l’IEDIB:

 1. Els alumnes del batxillerat ordinari que cursin alguna matèria a distància.
 2. Les persones de més de 18 anys.
 3. Prèvia autorització, les persones entre 16 i 18 anys que acreditin que es troben en alguna de les circumstàncies següents:
  • Tenir un contracte laboral vigent.
  • Tenir alguna discapacitat.
  • Formar part de col·lectius especials, com ara esportistes o músics.
 4. Altres circumstàncies, que haurà de valorar la comissió mixta.

 
Quant a l’admissió alumnes, es preveu que hi hagi una comissió mixta formada per representants del centre i de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, especialment pel que fa a l’escolarització d’alumnes en els casos c i d.

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.

Comenta

* Camps obligatoris